Nástavba bytového domu v Brně plně využila výhody dřevěné konstrukce a sádrovláknitých materiálů fermacell®

Nástavba bytového domu v Brně plně využila výhody dřevěné konstrukce a sádrovláknitých materiálů fermacell

01.12.2022
 
Původní bytový dům z roku 1910 stojí na nároží ulic Údolní a Úvoz a je typickým dokladem budování radiální městské struktury po zbourání městských hradeb. V letech 2020 a 2021 na něm podle návrhu ateliéru O dům dál-architekti (autoři Ing. arch. Radim Javůrek a Ing. arch. Lenka Hanusová) vyrostla dvoupodlažní nástavba s 12 byty. Dřevěné nosné a obvodové konstrukce byly opláštěny deskami fermacell®, které spolu se systémem dřevěných sloupků a příčníků vytvořily nosnou konstrukci tuhých dřevěných panelů nástavby.
 
Nová podoba domu citlivým způsobem kombinuje historii a současnost
Architektonický záměr práce s objektem vycházel jednak ze zachování a obnovy hodnotných částí stavby, které nebyly poškozeny (např. štuková výzdoba fasády), a jednak se kontextuálně zabýval tématem nároží. Rekonstrukce a nástavba bytového domu Údolní 36 v prostorách nevyužité půdy také akcentuje soudobé potřeby bydlení spolu s trendem zahušťování center měst namísto jejich rozrůstání do šířky. Úprava stávajícího bytového fondu podle dnešních standardů dává příležitost zajistit v blízkosti centra města nové byty, a pokud se tak děje cestou citlivé a kvalitní rekonstrukci stávající stavby způsobem, který podpoří historickou hodnotu budovy, spokojeni jsou všichni: investoři, uživatelé původních a nových bytů i obyvatelé města, které také touto cestou deklaruje udržitelný rozvoj města a úroveň stavitelství v dané době.
 
Nevyužitý půdní prostor původní stavby byl nahrazen dvoupodlažní nástavbou na bázi dřevostavby
Nosné konstrukce nástavby v domě na rohu ulic Údolní a Úvoz jsou navrženy jako dřevostavba. Panely z dřevěných hranolů byly částečně prefabrikované a částečně montované na stavbě. Dřevěné konstrukce jsou lehčí než klasické zdící materiály a nezatížily nadmíru stávající svislé konstrukce a základy objektu. Možnost alespoň částečně prefabrikovat nosné konstrukce urychlila výstavbu a zkrátila období, kdy byl objekt bez střechy a hrozilo zatečení do stávajících konstrukcí.
 
Panely, tvořené dřevěnou nosnou konstrukcí a opláštěné sádrovláknitými deskami fermacell®, splňují i náročné požární a akustické požadavky pro stavbu určenou k bydlení. Mezibytové stěny byly navrženy z akustických důvodů jako zdvojené. V místě mezibytových stěn byla přerušena také stropní konstrukce, aby nedocházelo k nežádoucím akustickým přenosům. Výborné jsou i tepelněizolační vlastnosti dvoupodlažní střešní nástavby. Dosažené hodnoty součinitele prostupu tepla se pohybují v normou doporučených hodnotách pro pasivní domy – nejen u svislých obvodových konstrukcí, ale i u výplní otvorů a střech.
 
Autoři projektu plně využily výhody suchých konstrukcí s deskami a podlahovými prvky fermacell®
Suchý systém nezatěžuje původní konstrukci domu a pozitivně ovlivnil rychlost výstavby. „Na této stavbě se také plně projevily výhody systémového řešení požární bezpečnosti a akustiky, zásadní byla i nízká hmotnost suchých podlah fermacell® a dřevěných konstrukcí s našimi deskami,“ uvádí David Švábenský ze společnosti James Hardie Europe.
 
Historický výraz domu zůstal zachován, originální je konstrukční řešení nástavby
Přidanou hodnotou je soudobý přístup k požadavkům na bydlení v centrech měst a tím je zbudování společné střešní terasy jako podpory komunitního bydlení, oázy klidu, umožňující odpočinek přímo v domě a využívající polohy místa s atraktivními výhledy k hradu Špilberk. K odpočinku mohou obyvatelé domu využít i nevelký dvorek. Většina půdorysu nástavby je krytá plochou střechou, což usnadňuje plnohodnotné využití prostor bytů. Zkosené věže vložené v uliční fasádě do šikmé střechy umožňují umístění zapuštěných lodžií pro byty ve střešní rovině. 
 
Použité konstrukce fermacell®
Stěny: opláštění sádrovláknitými deskami fermacell® 1HT 11-1 / 1HT22/1S31/1S11 / 4S11)
Stropy + střecha: sádrovláknitá deska fermacell® – samostatný podhled s jednovrstvým opláštěním – 2S12
Podlahy: podlahové prvky fermacell® 2E 22 + dřevovláknitá izolace + voština fermacell®
 
Požadavky na konstrukce s deskami fermacell®
Požární odolnost stěn: REI 45 / REI 30
Požární odolnost podlah: REI 45
Akustika: mezibytové stěny / mezibytové stropy / obvodové stěny / vnitřní nenosné stěny / štítová stěna
 
 
 
Nástavba bytového domu v Brně
Nástavba bytového domu v Brně
Nástavba bytového domu v Brně
Nástavba bytového domu v Brně

×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
Zaregistrovat se můžete ZDE
×