Dvě nová podlaží na střeše drážďanských bytových domů

Dvě nová podlaží na střeše drážďanských bytových domů

30.01.2024
 
Aby mohlo bytové družstvo v Drážďanech nabízet moderní byty, přistavuje ke čtyřem bytovým domům další dvě patra s využitím dřevěné konstrukce. Pro zajištění bezpečné požární ochrany byly použity sádrovláknité desky a podlahové prvky.
 
Původně chtělo Wohnungsgenossenschaft Johannstadt (WGJ), jedno z největších bytových družstev v Drážďanech s portfoliem přibližně 7 662 bytů, modernizovat čtyři bytové domy ve čtvrti Johannstadt pouze instalací výtahu. Cílem bylo zatraktivnit pětipodlažní domy zejména pro starší nájemníky a umožnit jim v nich bydlet co nejdéle. V průběhu přípravy projektu však vznikl nápad, že by se budovy měly zároveň navýšit o další patra. To by znamenalo, že společnost WGJ by mohla nabídnout i větší byty, o které je na trhu mimořádný zájem. Vypracováním vhodných řešení bylo pověřeno několik architektonických kanceláří. Z hlediska "vhodných půdorysů, hospodárnosti a rychlé realizace" nakonec zvítězil koncept drážďanské společnosti O+M Architekten GmbH. Ten počítá se dvěma dalšími podlažími s celkem 16 novými byty o velikosti od 64 do 106 m2. Se čtyřmi čtyřpokojovými, deseti třípokojovými a dvěma dvoupokojovými byty je nabídka určena rodinám s dětmi i seniorům, kteří se chtějí prostorově "uskromnit". Všichni nájemníci mohou využívat výhody přístupnosti a moderního vybavení, stejně jako inteligentního uspořádání místností, které zajišťuje maximální flexibilitu při využívání prostoru. Všechny byty mají balkon nebo střešní terasu. Atraktivní výhled na Drážďany je v ceně. V rámci projektu budou modernizována také schodiště. Fasáda bude opatřena světlým nátěrem. Pro nové obyvatele je připraveno dalších 15 parkovacích míst.
 
Výhody dřevostavby
Stará budova byla postavena v raném poválečném období za použití cihel, vyrobených z válečné suti, které měly jen omezené konstrukční a statické rezervy. S ohledem na to se architekti rozhodli postavit přístavbu pomocí lehké konstrukce z prefabrikovaných dřevěných panelových stěnových prvků a dřevěných stropních prvků. Pouze stěny a stropy rozšířených schodišť jsou z důvodu požární bezpečnosti z pórobetonu. Na vnějších stěnách je instalován předsazený provětrávaný fasádní systém z relativně lehkého vysokotlakého laminátu (HPL).
 
Kromě vyřešení konstrukčních problémů nabízel způsob výstavby ze dřeva další výhody: projekt mohl být dokončen v relativně krátké době s malým stavebním hlukem. Rychlý postup výstavby byl nutný nejen z nákladových důvodů: Budova zůstala po celou dobu projektu obydlená. Pro nájemníky to znamenalo, že se museli necelý rok vyrovnávat s vedlejšími účinky velkého staveniště. Nejhůře byli postiženi obyvatelé pátého patra, kteří museli během dne opouštět své byty, zatímco se demontovala stará šikmá střecha. Společnost WGJ však jako kompenzaci za nepříjemnosti snížila nájemné po dobu stavebních prací.
 
Takhle vypadají domy po realizaci nástavby. Dva ze čtyř domů již byly rozšířeny, na dvou se ještě nástavba bude stavět.

Takhle vypadají domy po realizaci nástavby. Dva ze čtyř domů již byly rozšířeny, na dvou se ještě nástavba bude stavět.

Původní vzhled domů, postavených v raném poválečném období. Kvůli nástavbě byla odstraněna šikmá sedlová střecha.

Původní vzhled domů, postavených v raném poválečném období. Kvůli nástavbě byla odstraněna šikmá sedlová střecha.


Koncepce požární ochrany
Rozhodnutí přistavět dvě podlaží znamenalo, že objekt byl podle stavebních předpisů zařazen do třídy 5 v souladu s § 2 SächsBO. Do této třídy patří budovy, u nichž je horní hrana podlahy nejvyššího podlaží, ve kterém je možné se zdržovat, více než 13 metrů nad úrovní terénu. V této třídě budov jsou povoleny pouze konstrukce, u nichž jsou nosné a ztužující stěny a sloupy navrženy jako požárně odolné, s požární odolností F90-AB v souladu s DIN 4102-2 nebo EN 1363-1. V tomto případě musí být zaručena nosnost a celistvost konstrukce po dobu nejméně 90 minut při vystavení požáru. Podstatné části ohnivzdorných součástí musí být vyrobeny z nehořlavých stavebních materiálů (třída reakce na oheň A).
 
Dřevěné konstrukce jsou proto v této třídě budov prakticky vyloučeny. Saské stavební předpisy sice obecně umožňují vícepodlažní dřevostavby, ty jsou však přípustné pouze do stavební třídy 4, tj. výška podlahy nejvyššího podlaží s obytnými místnostmi může být maximálně 13 metrů nad úrovní terénu. Nosné prvky v této třídě budov musí být vysoce požárně odolné. Odpovídající konstrukce jsou podrobně popsány ve vzorovém pokynu o požadavcích na požární ochranu vysoce požárně odolných prvků v dřevostavbách (M-HFHHolzR). „Pro budovy třídy výstavby 5," zdůrazňuje společnost RJP GmbH Ingenieurgemeinschaft für Bautechnik z Drážďan, která v tomto případě vypracovala koncepci požární ochrany, „však žádné takové předpisy ani požadavky stavebního řádu neexistují." Plošné zvýšení požadavků na požární ochranu prvků s požární odolnosti 90 minut by však podle názoru autorů koncepce vedlo k velmi složitým, a tudíž i neekonomickým konstrukcím. Obsahem koncepce vytvořené společností RJP GmbH je proto definice materiálových požadavků REI 90/K 45 pro nosné dřevěné konstrukce v 1. podkrovním podlaží a REI 30/K 30 ve 2. podkrovním podlaží. Zvolené kritérium pro protipožární obložení je podle odborníků „dostatečně bezpečné pro běžné požáry v bytech i s ohledem na výkon profesionálních hasičských jednotek.“
 
Další bezpečnost zajišťuje také skutečnost, že byty jsou z důvodu požární ochrany rozděleny příčkami. Vznikají tak relativně malé buňky, které lze v případě požáru snadno kontrolovat. Jak na povrchy, tak na izolační materiály ve stěnách jsou použity nehořlavé materiály. Všechny byty jsou vybaveny kouřovými hlásiči podle normy DIN 14676 pro včasnou detekci požáru a důslednou předstěnovou instalací je rovněž výrazně sníženo riziko šíření požáru prostřednictvím instalací technických zařízení budovy. Pevná konstrukce schodiště, které slouží jako úniková cesta, rovněž umožňuje splnit požadavky stavebních předpisů na tento prostor.
 
Konstrukce stěn
Protipožární opláštění dřevěné konstrukce bylo provedeno sádrovláknitými deskami fermacell®. Desky zaručují v závislosti na konstrukci požární ochranu až do požární odolnosti F120 a jsou klasifikovány jako nehořlavý stavební materiál s třídou reakce na oheň A 2 podle normy EN 13501. Desky byly použity pro konstrukce vnitřních i vnějších stěn. Všechny stěny byly z obou stran obloženy jednou nebo dvěma vrstvami desek fermacell® v závislosti na požadavcích požární ochrany (kritérium požární odolnosti a kapslování). Izolace dutin byla provedena minerální vlnou WLG 035 (A1, bod tání > 1000 °C, objemová hmotnost >= 30 kg/m³).
 
Současně s požadovanou požární ochranou splňuje fermacell® všechny požadavky na statické vyztužení stěn dřevostavby. Díky své homogenní struktuře a vláknité výztuži (recyklovaná papírová vlákna) desky nabízejí vysokou mechanickou únosnost a díky materiálovým a zpracovatelským vlastnostem, které jsou velmi podobné dřevu, jsou vhodným doplňkem dřevěné podkonstrukce.
Přístavbu byla realizována pomocí lehké konstrukce z prefabrikovaných dřevěných panelových stěnových prvků a dřevěných stropních prvků.

Přístavbu byla realizována pomocí lehké konstrukce z prefabrikovaných dřevěných panelových stěnových prvků a dřevěných stropních prvků.

Dřevěné stěnové konstrukce jsou izolovány minerální vatou a obloženy sádrovláknitými deskami.

Dřevěné stěnové konstrukce jsou izolovány minerální vatou a obloženy sádrovláknitými deskami.


V prvním podkrovním podlaží jsou dřevěné stěnové konstrukce obvodových stěn uzavřeny na straně místnosti instalační úrovní (50 mm, nezateplené) a dvojitou vrstvou sádrokartonových desek fermacell® 2 x 12,5 mm. V případě, že se jedná o dřevěné obložené stěny, jsou tyto stěny na straně místnosti uzavřeny. Požární uzávěr dřevěné podkonstrukce je na obou stranách opatřen dvojitou vrstvou sádrovláknitých desek fermacell® 2 x 15 mm s 50 mm minerální vlny na straně místnosti a mezikrokevní izolací z minerální vlny 160 mm. Poslední vrstvu tvoří provětrávaná konstrukce (32 mm podkladní/vzduchová vrstva) z 8 mm HPL desek, položených ve svislé poloze. Vnější stěny o tloušťce 385 mm tak splňují požadavky požární ochrany REI 90 K245.
 
Nosné vnitřní stěny jsou oboustranně opláštěny sádrovláknitými deskami fermacell® 2 x 15 mm a s dutinovou izolací ze 100 mm minerální vlny (REI 90 K245). Ploché příčky jsou oboustranně opatřeny dvojitou vrstvou sádrovláknitých desek fermacell® 2 x 15 mm s izolací ze 100 mm minerální vlny nebo 30 mm minerální vlny uloženou na pružných lištách. Tím je dosaženo požadavku požární ochrany REI 90 K245.
 
Koncepce je v druhém podkrovním podlaží mírně upravena v souladu s nižšími požadavky ve srovnání s prvním podkrovním podlažím: Dřevěná konstrukce obvodových stěn je zde opatřena dvojitou vrstvou sádrovláknitých desek fermacell® o tloušťce 2 x 12,5 mm na straně místnosti a jednou vrstvou desek fermacell® o tloušťce 1 x 18 mm na vnější straně, které jsou těsně slícovány. V dutině stěny je na straně místnosti instalována izolace z minerální vlny o tloušťce 50 mm (WLG035, A1, s bodem tavení > 1000 °C, objemová hmotnost >=30 kg/m³) a mezilehlá izolace z kamenné vlny o tloušťce 160 mm (WLG035, A1, s bodem tavení > 1000 °C, objemová hmotnost >=30 kg/m³). Povrchovou úpravu tvoří dvojitá vrstva sádrovláknitých desek fermacell® 2 x 12,5 mm (instalační předstěna na kovové konstrukci CW/UW 50 bez izolace) na straně místnosti a provětrávaná konstrukce (44 mm podkladní/vzduchová vrstva) ze svisle položených HPL desek 8 mm na straně fasády. Konstrukce tak splňuje stanovené požadavky REI 30 K230.
 
Požárně účinné opláštění je provedeno na obou stranách druhého podkrovního podlaží sádrovláknitými deskami fermacell® 2 x 12,5 mm s izolací dutin ze 100 mm minerální vlny (REI 30 K230). Ploché příčky zde tvoří sádrovláknité desky fermacell® 2 x 12,5 mm s izolací ze 100 mm minerální vlny a 30 mm předsazené stěny s akustickými profily.
 
Podlahové konstrukce
Kromě sádrovláknitých desek fermacell® pro stěnové konstrukce byly pro nástavbu v drážďanské čtvrti Johannstadt použity také podlahové prvky fermacell® 2 E 32 a 2 E 35. Prvky se skládají se ze dvou továrně slepených desek fermacell® o tloušťce 10 mm nebo 12,5 mm ve formátu 150 x 50 cm s kašírováním z 10 nebo 20 mm (2 E 35) minerální desky. Obvodová 5 cm široká stupňovitá polodrážka v kombinaci s praktickým formátem a nízkou hmotností zajišťuje rychlou a snadnou montáž. Následné profese mohou bezprostředně po instalaci pokračovat v práci bez technologických prostojů.
 
Při odstranění šikmé střechy se nad 4. podlažím instaluje pevný pórobetonový strop o tloušťce 200 mm s montážní úrovní 72 mm s lepenou výplní nahoře a montážní úrovní 65 mm ve vlhkých prostorách. Rychletuhnoucí podsyp fermacell® se skládá z recyklovaného polystyrenu o zrnitosti 2 až 8 mm a cementového pojiva. Kromě dobré tepelné izolace zajišťuje toto řešení i nízkou hmotnost. Rychle tuhnoucí cement dodává materiálu velkou stabilitu a rychlé vytvrzení. Během procesu tuhnutí vzniká vysoce pružný povrch, po kterém lze chodit již po 6 hodinách a který lze pokrýt všemi typy podlahových krytin již po 24 hodinách. Zde pokládali montážní pracovníci suchý podlahový prvek fermacell® 2 E 35 na rychletuhnoucí podsyp. Konstrukce splňuje požadavek požární ochrany F 90-AB.
Ploché příčky jsou oboustranně opláštěny dvojitou vrstvou sádrovláknitých desek fermacell® 2 x 15 mm (1. podlaží přístavby) nebo 2 x 12,5 mm (2. podlaží)

Ploché příčky jsou oboustranně opláštěny dvojitou vrstvou sádrovláknitých desek fermacell® 2 x 15 mm (1. podlaží přístavby) nebo 2 x 12,5 mm (2. podlaží)

S použitím sádrovláknitých desek a suchých podlahových prvků fermacell® bylo možné realizovat koncepci požární ochrany, která podle certifikátu požární ochrany plně splňuje cíle ochrany podle stavebních předpisů.

S použitím sádrovláknitých desek a suchých podlahových prvků fermacell® bylo možné realizovat koncepci požární ochrany, která podle certifikátu požární ochrany plně splňuje cíle ochrany podle stavebních předpisů.

Podlahový prvek fermacell® 2 E 35, speciálně navržený pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti masivních stropních konstrukcí, nabízí zlepšení kročejové neprůzvučnosti o 27 dB i při nízké instalační výšce 45 mm. Dobré hodnoty zvukové izolace doplňuje mimořádně vysoká hospodárnost díky rychlé a snadné montáži.
 
Strop do 2. podkrovního podlaží je celý ze dřeva. Konstrukce je upravena tak, aby bylo dosaženo požadavku požární ochrany REI 90 K245. Na dřevěnou nosnou konstrukci o výšce 220 mm je zpočátku instalována záklopová deska na bázi dřeva o tloušťce 20 mm s voštinovým systémem fermacell® ve standardní výšce 30 mm s izolací z minerální vlny WLG040 o tloušťce 220 mm (A1, bod tavení > 1000 °C, objemová hmotnost >= 30 kg/m³). Tato byla speciálně vyvinuta pro modernizaci a novostavby dřevěných trámových stropů a díky vyšší plošné hmotnosti zlepšuje kročejovou izolaci dřevěných trámových stropů až na Ln,w,R 43 dB. Podlahová konstrukce je v horní části doplněna podlahovým prvkem fermacell® 2 E 35, v úrovni instalace rychletuhnoucím podsypem tl. 77 mm (ve vlhkých místnostech 70 mm) a podlahovým prvkem fermacell® 2 E 32. Požární uzávěr do obytného prostoru pod ním je proveden dvojitou vrstvou sádrovláknitých desek fermacell® 2 x 15 mm. Na spodní straně je konstrukce uzavřena jednovrstvou deskou tl. 12,5 mm, která je uložena na přímo zavěšených závěsech, a izolací z minerální vlny. Celá konstrukce splňuje požadavek požární ochrany REI 90 K245.
 
Pouhý den po položení podlahových prvků fermacell® bylo možné aplikovat finální podlahové krytiny. V obytných prostorách se projektanti rozhodli pro podlahovou krytinu z PVC o tloušťce 3 mm, zatímco v mokrých místnostech byla položena dlažba.
 
Kromě sádrovláknitých desek fermacell® pro stěnové konstrukce byly pro nástavbu v drážďanské čtvrti Johannstadt použity také podlahové prvky fermacell® 2 E 32, 2 E 35 a Rychletuhnoucí podsyp fermacell®.

Kromě sádrovláknitých desek fermacell® pro stěnové konstrukce byly pro nástavbu v drážďanské čtvrti Johannstadt použity také podlahové prvky fermacell® 2 E 32, 2 E 35 a Rychletuhnoucí podsyp fermacell®.
 

 

 


Závěr
V Drážďanech vzniklo přístavbou dvou podlaží ke čtyřem stávajícím budovám z poválečného období dalších 16 moderních bytových jednotek. Ze statických důvodů byl projekt realizován s použitím prefabrikovaných dřevěných panelů. S použitím sádrovláknitých desek a suchých podlahových prvků fermacell® bylo možné realizovat koncepci požární ochrany, která se odchyluje od SächsBO a podle certifikátu požární ochrany plně splňuje cíle ochrany podle stavebních předpisů.
 
×

Přihlašte se na certifikační školení!

Kapacita školení pro realizační firmy je omezená, tak nepropásněte svou šanci získat oprávnění k montáži protipožárních a akustických konstrukcí fermacell®
  • 6 x v ČR
  • ve spolupráci se Stavebninami DEK

  • Pod záštitou Cechu suché výstavby ČR
Zaregistrovat se můžete ZDE
×