Protipožární ochrana

Požární odolnost
je schopnost konstrukce odolávat po určitou dobu vlivu požáru. Požární odolnost se udává v minutách s členěním 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 min. Ověřování požární odolnosti se provádí na základě zkoušky dle příslušné normy, nebo pomocí výpočtu. Pro stanovení požární odolnosti konstrukce byly zavedeny tzv. mezní stavy, které nahradily dosud používané označení požární odolnosti. Norma ČSN 730810 specifikuje jednotlivé mezní stavy, které podle funkce stavební konstrukce musejí být zajištěny. Symboly pro označování požární odolnosti jednotlivých druhů stavebních konstrukcí jsou uvedeny v následující tabulce:

Podle předpokládaného užití dle ČSN 730810 musí stavební konstrukce splňovat jeden z výše uvedených mezních stavů, nebo jejich kombinaci. Např. u nenosné stěny uvnitř požárního úseku nebo zavěšeného podhledu je vyžadována celistvost a izolační schopnost - tedy mezní stav EI(t) . Pro sloupy je vyžadována únosnost a stabilita - tedy mezní stav R(t). Pro nosné stěny bude vyžadována únosnost, celistvost a izolační schopnost tedy REI(t). Doba t je udávána v minutách a značí, že příslušného mezního stavu, nebo jeho kombinace, nebude dosaženo dříve než jaký je číselný údaj písmena t.

Hořlavost (dnes nahrazena reakcí na oheň) je schopnost stavebních hmot vznítit se, hořet, nebo žhnout, tzn. jakým způsobem tyto stavební hmoty přispívají k intenzitě požáru. Podle ČSN 730862 "Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot" se stavební hmoty zatřiďovaly dle následující tabulky : 

Pozn: Stanovení stupně hořlavosti, se týká pouze stavebních hmot, ze kterých jsou konstrukce složeny a nikoliv konstrukcí samotných. Velmi častou a mylnou otázkou bývá dotaz na požární odolnost stavebních hmot (např. desek). Stavební hmota (např. deska) je charakterizována (z protipožárního hlediska) pouze hořlavostí a šířením plamene, dnes nově reakcí na oheň.

Z hlediska požární odolnosti může být posuzována jen konstrukce ve které je stavební hmota (např. deska) zabudována. Výsledná požární odolnost pak závisí na součtu mnoha různých faktorů, které mohou zásadním způsobem ovlivnit chování konstrukce v průběhu požáru.

Šíření plamene (dnes nahrazeno reakcí na oheň) je schopnost stavební hmoty šířit požár po svém povrchu a je uvedeno v normě ČSN 730863 "Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot". Účelem této normy je zjistit jak stavební hmota přispívá k šíření požáru. Posuzování materiálů na hořlavost i šíření plamene se dnes již neprovádí a je nahrazeno zkouškou reakce na oheň. 

Reakce na oheň je určena normou ČSN EN 13501-1 (730860) "Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň" a nahrazuje dvě výše uvedené národní normy a to ČSN 730862 "Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot" s účinností od 1.1.2004 a ČSN 730823 "Stupeň hořlavosti stavebních hmot" s účinností od 1.1.2008. Tato nová evropská norma, zahrnutá do soustavy norem ČSN určuje postup klasifikace stavebních výrobků (i výrobků zabudovaných ve stavbách) podle jejich reakce na oheň. Pro usnadnění převodu požadavků požárních projektových norem řady ČSN 7308.. na třídy dle ČSN EN 13501-1 je v národní příloze této normy uvedena následující převodní tabulka NA.1: 

Desky FERMACELL
Ve stavebních konstrukcích lze využít dva druhy desek vyráběné Xella Trockenbau-Systeme GmbH a to:
- sádrovláknité desky FERMACELL
- cementovláknité desky
- desky FERMACELL Powerpanel HD


Statická únosnost desek FERMACELL
Při mnoha testech provedených v Ústavu pro výzkum a vývoj materiálu v Bádensku-Württembersku prokázaly desky FERMACELL svou vysokou mechanickou pevnost, která umožňuje jeho použití pro nosné stěnové konstrukce na bázi dřeva. Použitelnost v této oblasti je doložena dvěma atesty pro sádrovláknité desky a jedním atestem pro cementovláknité desky. Atest Z-9.1-187 (bývalé firemní označení 0G05) povoluje použití na stěnové konstrukce s dřevěným rámem a druhý atest Z-9.1-434 (bývalé firemní označení 0G04) pro statické aplikace podle DIN 1052 1-3 - Dřevěné stavby. Třetí atest Z- 9.1-510 povoluje statické aplikace desek HD při současném působení povětrnostních vlivů na stěny dřevostaveb. Navrhování dřevěných nosných konstrukcí s použitím desek FERMACELL obsahuje i norma ČSN 73 17 01 Navrhování dřevěných konstrukcí - změna 5, ve které je zahrnut atest Z-9.1-187 (bývalé firemní označení 0G05). Všechny atesty Vám poskytneme na vyžádání včetně posouzení dle platných českých norem.

Tabulka 4
Tabulka 5

Oblasti použití konstrukcí fermacell v protipožárních konstrukcích
- požárně odolné stěny
- požárně odolné podhledy
- požárně odolné stropy a střechy
- požárně odolné předsazené stěny
- požárně odolné šachtové stěny
- požárně odolné obklady sloupů, nosníků a ztužidel
- požárně odolné nosné konstrukce dřevostaveb
- požárně odolné nosné stěny ocelových konstrukcí
- požárně odolné podlahové systémy
- požárně odolné fasády 

Konstrukční systémy uvedené v tomto katalogu se skládají z mnoha různých prvků na kterých závisí výsledná požární odolnost stavební konstrukce. Stavební konstrukce obsahují nutné údaje o všech jednotlivých prvcích, ze kterých je příslušná konstrukce složena. Jsou zde uvedeny i ohraničující podmínky za kterých může být stavební konstrukce použita. Údaje a rozměry jednotlivých prvků, ze kterých se příslušná stavební konstrukce skládá jsou vždy údaje minimální. Použitím masivnějších prvků, nebo více prvků se výsledná požární odolnost konstrukce nemění. Zároveň lze používat konstrukce s vyšší požární odolností tam, kde je vyžadována nižší požární odolnost, ale konstrukce musí být takto nadimenzována z jiného důvodu (např. z hlediska akustiky nebo tepelné techniky). Požární odolnost konstrukcí opláštěných deskami fermacell závisí zejména na:
- způsobu požárního zatížení
- tloušťce desek
- počtu vrstev desek
- typu nosné spodní konstrukce
- rozteči nosné spodní konstrukce
- rozteči a typu spojovacích prostředků
- typu, tloušťce a objemové hmotnosti použité minerální izolace