Deska Fermacell PowerPanel HD

Cementovláknité, skelnými vlákny vyztužené, sendvičové desky, s příměsí lehkého minerálního granulátu (v jádru) a skelnou mřížkou (v obou povrchových vrstvách).

  • Statická funkce - spolunosné a vyztužující opláštění
  • Trvalá a účinná ochrana před povětrnostními vlivy
  • Přímé nanesení omítkového systému
  • Ekologická a zdravotní nezávadnost
Základní informace
Technické informace, nosnost, zatížitelnost, atd.
Zpracování fermacell
Zpracování desek Fermacell Powerpanel HD
Příslušenství fermacell
Přehled příslušenství desek Fermacell Powerpanel HD
Brožury PDF
Informační materiály ke stažení

Technické informace - Deska Fermacell Powerpanel HD

Popis systému

Vlastnosti desky

Desky fermacell Powerpanel HD jsou cementovláknité, skelnými vlákny vyztužené sendvičové desky, s lehkou minerální příměsí ve formě keramzitového granulátu (ve střední vrstvě) a recyklované skelné strusky v obou krycích vrstvách.

Ochrana proti povětrnostním vlivům

Venkovní omítka se nanáší přímo na povrch desky. Odpadá montáž tepelně izolačního systému. Ve stavební fázi splňuje neomítnutá deska dočasnou ochranu před povětrnostními vlivy po dobu až 6 měsíců.

Statické funkce

Stavební desky fermacell Powerpanel HD splňují u nosných a výztužných stěn z dřevěných stojin statickou funkci. Používají se jako staticky spolunosné a vyztužující opláštění ve venkovních stavebních panelech a slouží k zavětrování, jakož i k svislému přenosu zatížení. Jako vnitřní opláštění stěnových panelů se mohou použít sádrovláknité desky fermacell, které staticky zvyšují dovolené zatížení stěnových panelů.

Požární ochrana

Díky minerálnímu složení neobsahuje stavební deska fermacell Powerpanel HD žádné hořlavé složky. Desky mají zařazení do třídy reakce na oheň A1 podle ČSN 13501 - 1 .

Vzduchová neprůzvučnost

Zkoušky MPA Braunschweig podtvrdily vynikající vzduchově neprůzvučné vlastnosti stavební desky fermacell Powerpanel HD. Příslušná zpráva o zkoušce je na požádání k dispozici.

Technické informace

Deska fermacell Powerpanel HD, která má povolení stavebního orgánu, spojuje následující funkce v opláštění venkovní konstrukce dřevostaveb:

  • Statická funkce - spolunosné a vyztužující opláštění
  • Trvalá a účinná ochrana před povětrnostními vlivy - přímé nanesení omítkového systému

Ekologie a zdravotní nezávadnost

Zdravotní a ekologická nezávadnost stavební desky fermacell Powerpanel HD je doložena atestem institutu stavební biologie v Rosenheimu (IBR). Desky se skládají z čistého minerálního materiálu, který je znovupoužitelný. Přes recyklační zařízení je možná recyklace a zpětné přidání do výrobního oběhu jako příměs. Pokud není recyklační zařízení k disposici, pak se likvidují zbytky na skládce jako normální stavební odpad.

Statické funkce

Desky fermacell Powerpanel HD splňují u nosných a výztužných stěn z dřevěných stojin statickou funkci. Používají se jako staticky spolunosné a vyztužující opláštění ve venkovních stavebních panelech a slouží k zavětrování, jakož i k svislému přenosu zatížení. Jako vnitřní opláštění stěnových panelů se mohou použít sádrovláknité desky fermacell, které staticky zvyšují dovolené zatížení stěnových panelů. V obecně platném povolení orgánu stavebního dozoru číslo Z-9.1- 510 se nachází dovolené zatížení FH a zjednodušený důkaz k zavětrování stavebními deskami fermacell HD. Dále je zde popis povoleného trvalého systému ochrany proti povětrnostním vlivům a alternativy omítkového systému. Různorodé varianty umožňují volbu mnohotvárné úpravy fasády.

Sytém ochrany před povětrnostními vlivy

Styky desek u dřevěných panelů se vyztužují armovací páskou fermacell Powerpanel HD. Následuje nanesení armovacího lepidla fermacell Powerpanel HD přes armovací pásku a upevňovací prostředky. Po dokončení těchto prací poskytuje deska dočasnou ochranu proti povětrnostním vlivům. Na desky se nanáší po celé ploše lehká malta fermacell Powerpanel HD v tloušťce asi 5-6 mm. Do malty se vkládá armovací tkanina fermacell Powerpanel HD. Takto vytvořený systém splňuje trvalou a účinnou ochranu před povětrnostními vlivy. Venkovní dokončení tvoří vrchní omítka nebo fasádní barva. Předpokladem je, že se materiál dobře snáší s lehkou maltou fermacell Powerpanel HD.

Nosnost, zatížitelnost

Statické spolupůsobení

Desky fermacell Powerpanel HD se mohou používat jako nosné nebo výztužné opláštění u venkovních nosných stěn v dřevostavbách. Při jednostranném opláštění venkovní strany stěnového panelu přebírá deska statickou funkci. Pokud má stěna nést větší zatížení, doporučuje se oploštit z obou stran, přičemž na vnitřní straně je možno použít sádrovláknitou desku fermacell (d ≥ 12,5 mm). Pro tyto případy použití je k dispozici příslušné všeobecné stavební povolení od Německého ústavu stavební techniky v Berlíně. Toto povolení (č. pov.: Z-9.1-510) je možno si vyžádat přímo v naší kanceláři.

Charakteristické údaje
stavební deska fermacell Powerpanel HD

Objemová hmotnost 1.000 kg/m³
Pevnost v ohybu >3,5 N/mm²
Pevnost v tlaku (tlak kolmo na rovinu desky) >6 N/mm²
Modul pružnosti při teplotě 20°C 4.500 CE ±500 N/mm²
Stavební materiál třídy dle DIN 4102 A1
Faktor difuzního odporu μ* 40
Součinitel tepelné vodivosti λR 0,40 W/(mK)
Třída reakce na oheň podle ČSN 13501 - 1 A1
Ustálení vlhkosti při pokojové teplotě asi 7%
* stavební deska HD včetně odzkoušené spárovací techniky a omítkového systému