Archiv 2009

Berlínská čtvrť Prenzlauer Berg je bohatší o jeden unikát: budovu E3.

Tento sedmipatrový "výškový dům na bázi dřeva" je v Německu jedinečný. Nosné panely dřevostavby jsou opláštěny sádrovláknitými deskami FERMACELL.

E3 krát sedm! První výškový dům ze dřeva - sedmipatrová stavba v Berlíně


V berlínském městském okrsku Prenzlauer Berg vznikl německý unikát - první obytný dům s 22 m vysokou nosnou konstrukcí kompletně ze dřeva. Protože předpisy stavebního řádu se v Německu doposud takovou stavbou nezabývaly, byl projekt posuzován podle současných evropských norem. Při projektování a schválení této sedmipodlažní budovy byla ústředním tématem požární ochrana. Ta je ze strany společnosti Xella Trockenbau-Systeme, dodavatele sádrovláknitých desek FERMACELL, zajištěna vypilovanou koncepcí požární ochrany s použitím vysoce účinného protipožárního opláštění. Již na začátku projektu vypracovala společnost Dehne, Kruse Brandschutzingenieure GmbH & Co. KG pro stavební projekt celistvou koncepci požární ochrany, kterou v projektu nosné konstrukce zohlednil prof. Julius Natterer. Na základě přípravných prací, intenzivního sladění a včasného odsouhlasení s krajským úřadem Berlin-Pankow byli architekti schopni svůj avantgardní projekt prosadit. Základním prvkem projektu požární ochrany jsou velmi krátké únikové cesty, významné zvýšení požární odolnosti nosných stěn dřevostavby díky celistvému požárnímu opláštění (zapouzdření) sádrovláknitými deskami FERMACELL. Vnitřní a vnější opláštění nosné konstrukce tak splňuje kriteria požadované třídy opláštění K60 (dle EN 13501-2), tzn. v případě požáru zabraňuje pod dobu minimálně 60 minut vznícení dřevěné nosné konstrukce. Požárně technické vlastnosti sádrovláknitých desek FERMACELL a tím dosažení účinné požární ochrany třída opláštění byly prokázány ve spolupráci s výzkumným a zkušebním ústavem stavebních hmot MfPA Leipzig.

 

Teprve díky nehořlavému opláštění byla stavba výškového domu nakonec povolena. Ani novela berlínského stavebního řádu totiž nepočítá se stavbou takhle vysokých domů na bázi dřeva. Maximálně 13 metrů, a tím to končí. Dům E3, který je pojmenován podle svého stanoviště v ulici Esmarchstraße 3 v berlínské čtvrti Prenzlauer Berg, tuto hranici se svými 22 metry překračuje. Toto průkopnické dílo berlínských architektů Toma Kadena a Toma Klingbeila vyžadovalo speciální koncept protipožární ochrany.

 

Architektonická kancelář Dehne, Kruse Brandschutzingenieure GmbH & Co. KG z Gifhornu takový koncept vypracovala a realizovala. Hlavní roli v něm hrají desky FERMACELL. Dřevěné konstrukce jsou totiž "zapouzdřeny" do pláště ze sádrovláknitých desek FERMACELL. Tímto způsobem stavba splňuje požadavky zákonných ustanovení platných ve spolkové zemi Berlín v oblasti protipožární ochrany. Konkrétně to znamená, že v případě požáru ochrání protipožární desky nosnou konstrukci před vznícením po dobu nejméně 60 minut. Odolnost samotných dřevěných stavebních dílců proti ohni je více než 90 minut.

 

FERMACELL otevírá nové možnosti


Experti firmy Xella Trockenbau-Systeme byli do projektu zapojeni již ve fázi plánování. Jejich návrh: nosná dřevěná konstrukce opláštěná dvěma sádrovláknitými deskami o tloušťce 18 mm. Toto "zapouzdření" splňuje všechny požadavky na protipožární ochranu v budovách třídy IV. Produktový manažer Markus Möllenbeck, který spolu s technickým poradcem Thomasem Kawkou projekt doprovázel, chválí velice dobrou spolupráci s techniky požární ochrany. "Mohli jsme uplatnit své know-how a představit svůj návrh hned na počátku při rozhovorech s plánovači a znalci. Je to opravdu dobrý pocit, když můžete rozhodnou měrou přispět k takovému mimořádnému projektu."

 

Ostatně - desky FERMACELL nejsou použity jen pro opláštění nosné konstrukce v interiéru. Také při návrhu fasády se investoři uchýlili k sádrovláknitým deskám firmy XELLA Trockenbau-Systeme. Hrubá stavba je opláštěna deskami FERMACELL o tloušťce 12,5 mm. Na nich je upevněn minerální konstaktní zateplovaní systém , který je omítnut. Skladba fasády poskytuje dostatečnou ochranu před povětrnostními podmínkami a současně je protipožární ochranou budovy z vnější strany. Na první pohled nikdo nepozná, jaká mimořádná konstrukce se skrývá za fasádou na adrese Esmarchstraße 3.

 

Markus Möllenbeck, který zná problematiku dřevěných konstrukcí, hovoří o "unikátu". Sice se dřevěné stavby v poslední době těší zvýšené oblibě, ale to platí především pro jih Německa a zpravidla jen pro stavbu rodinných domků. Krychlová stavba v kultovní čtvrti Prenzlauer Berg je ovšem "zcela jiný formát". Ve stavební proluce po domu vybombardovaném ve druhé světové válce měla být postavena sedmipatrová budova. Pro použití přírodního materiálu hovořilo více argumentů. Volba materiálu a možnost předvýroby stavebních dílců usnadnily logistiku. Oproti běžným stavebním postupům se snížila pracnost na stavbě. Jen deset dnů na výstavbu jednoho patra - to je téměř rekordní hodnota! Stavebníci nejprve vztyčili nosné sloupy a položili příčné nosníky, pak namontovali prefabrikované stěnové panely z masivního dřeva. Provádí-li se stavba u prostřed rušné městské čtvrti a nadto ve stavební proluce, je rychlý postup výstavby nesmírně důležitý.

 

Další výhoda: vynikající izolační vlastnosti. Navzdory poměrně malé tloušťce stěn stačí 4 litry topného oleje na metr čtvereční za rok k tomu, aby nájemníci bytů o velikosti 120 až 150 metrů čtverečních měli příjemné teplo. Kromě toho znamenají štíhlé stěny dodatečný zisk obytné plochy. Dřevo jako stavební materiál zaručuje příjemné prostředí: dřevo totiž reguluje teplotu a vlhkost a tím vytváří příjemné klima. To, co platí pro interiér, prospívá také životnímu prostředí. Technologie stavění a typ konstrukce budovy E3 jsou příspěvkem pro ochranu klimatu. Architekti jsou o své uskutečněné myšlence tak přesvědčeni, že jsou rozhodnuti postavit svou kancelář stejnou metodou jako budovu E3. A pokud by snad někdo tvrdil, že stromy nemohou růst do nebe, tak mohou s klidným svědomím poukázat na svůj vysněný dům. Další objekty tohoto typu a technologie stavění se již plánují.

 

 

A jak je to s výstavbou vícepodlažních dřevostaveb u nás?


Rodinné domy s dřevěnou rámovou konstrukcí se staly v České republice samozřejmostí. Vícepodlažní domy, které mají ve Skandinávii a Severní Americe dlouhou tradici, však u nás stále ještě naráží na problémy. Projekční konzultant Xella Trockenbau-Systeme Praha, Dipl.-Ing. Jaroslav Benák, k tomu dodává: "Důvody je nutno hledat především v požadavcích na požární ochranu staveb - za nimi se skrývá strach z možného šíření požáru konstrukčními dutinami a obava z pozdějšího selhání nosné konstrukce v důsledku skrytého doutnání. Moderní dřevostavby se v dnešní době skládají z kvalitních materiálů. Tak např.opláštění deskovými materiály na bázi sádry chrání čelní stranu nosné dřevěné konstrukce před vzplanutím. Z boční strany je konstrukce chráněná nehořlavými izolacemi. Konstrukce jsou vzduchotěsné a celkově vyplněné nehořlavým izolačním materiálem pro zamezení případného šíření požáru dutinami. Dalším velkým problémem je zastaralost českých návrhových norem, které s konstrukcemi na bázi dřeva počítají jen okrajově. Přestože konstrukce vykazují vysokou požární odolnost (až REI 120), lze jich využít k ochraně proti požáru jen minimálně. Je to dáno hlavně zatříděním konstrukcí z hlediska požární odolnosti a reakce na oheň, které se používá pouze v České republice a na Slovensku". Podle ing. Jiřího Pohloudka, předsedy Asociace dodavatelů montovaných domů a ředitele RD Rýmařov, Evropa toto zatřídění nemá a nezná! "Vícepodlažní dřevostavby jsou u nás díky rigiditě norem a silnému vlivu výrobců klasických stavebních materiálů trvale diskriminovány. Ze dřeva se v Česku nyní staví stále jen asi čtyři až pět procent všech rodinných domů, a to je podstatně méně než například v některých zemích západní Evropy." V poslední době je naděje, že dojde k úpravě normy a diskriminující požadavek na druh konstrukce (DP1) bude nahrazen požadavkem na stanovení doby vznícení nosné dřevěné konstrukce a to vložením termočlánků mezi jednotlivé vrstvy.

 

Proč naopak jdou vícepodlažní dřevostavby realizovat v Německu?


V Německu bylo v rámci rozsáhlého výzkumného a vývojového projektu prokázáno, že náročné požárně technické bezpečnostní normy lze zajistit i u vícepodlažních bytových domů na bázi dřeva. Od nové formulace nařízení pro vzorové stavby (MBO) 2002 jsou budovy na bázi dřeva možné zařadit až do třídy budov 4. Tato třída zahrnuje budovy střední výšky, které se vyznačují výškou podlahy nejvyššího podlaží s obytnými prostorami až 13 m a plochou užitných jednotek do 400 m². Tím lze využít v rozsáhlém měřítku přednosti dřevěné panelové konstrukce a vysoký stupeň prefabrikace při optimálních podmínkách ve výrobě. Krátkou montážní dobu a rychlou možnost využití, nízkou vlastní hmotnost při vysoké nosnosti a trvanlivosti za předpokladu, že je dřevěná nosná konstrukce opatřena účinnou požární ochranou, vykazující minimálně 60 minut (K60) dle EN 13501-2. Mimoto musí být použity výlučně nehořlavé izolační materiály. Účinné požárně technické opláštění nosné konstrukce lze provést pomocí sádrovláknitých desek.

 

Proč právě desky FERMACELL?


Konstrukce opláštěné deskami FERMACELL vykazují požární odolnost až REI 120 a jsou dle EN 13501 klasifikovány jako nehořlavý stavební materiál třídy reakce na oheň A2. Pro požární opláštění se pro třídy účinné požární ochrany nabízejí následující možnosti opláštění:

  • K30 → 1 x 18 mm FERMACELL (alternativně 2 x 10 mm FERMACELL)
  • K60 → 2 x 18 mm FERMACELL

Ty lze použít jak pro stěnové a stropní konstrukce, tak i jako podlahové prvky v oblasti podlah. Kromě požární odolnosti poskytují sádrovláknité desky FERMACELL projektantovi a uživateli domu na bázi dřeva mnoho dalších výhod. Desky jsou díky své homogenní sádrovláknité struktuře stabilní a vysoce zatížitelné a stejně tak odolné proti mechanickému zatížení. Pro statické vyztužení budov jsou dány stejné únosnosti jako u desek na bázi dřeva. K dispozici jsou jednoduché návrhové tabulky a příklady pro smykové namáhání stěnových panelů dle nové ČSN 73 1702. Desky FERMACELL poskytují vynikající zvukovou izolaci a jsou vhodné i pro prostory s měnící se vlhkostí vzduchu (např. koupelny). S hodnotou lambda λR=0,32 W/mK se vyznačují dobrou tepelnou vodivostí. Součinitel difúzního odporu je μ=13, desky jsou difúzně otevřené. Sádrovláknité desky FERMACELL jsou vzduchotěsné, takže jsou ekonomicky možné i pro konstrukce nízkoenergetických a energeticky pasivních domů. K vypracování a realizaci projektů vícepodlažních bytových domů na bázi dřeva nabízí Xella Trockenbau-Systeme rozsáhlý servis a zajišťuje kontakt s architekty, znalci a statiky. Současně firma poskytuje podporu při detailním odsouhlasení konstrukce. Za úzkého zapojení know-how firmy Xella Trockenbau-Systeme bylo v průběhu doby realizováno množství objektů. Tak vznikly i v České republice první bytové domy na bázi dřeva. Prvním průkopníkem je firma RD Rýmařov, která zrealizovala již přes šedesát bytových domů s použitím sádrovláknitých desek FERMACELL.

 

Závěr


Aplikace ucelených požárních koncepcí ukazuje, že vícepodlažní dřevostavba představuje komplexní a realizovatelný objekt. Podstatná je zde úzká souhra a komunikace mezi projektantem, provádějící firmou a schvalujícím správním orgánem, která musí existovat během celé realizace stavebních prací. FERMACELL nabízí dřevostavbám i do budoucna komplexní řešení témat požární ochrany, statiky, zvukové izolace, ochrany před vlhkostí a tepelné ochrany. To je základem pro úspěšnou stavbu ze dřeva. Je jen otázkou, zda v České republice nezůstaneme v zajetí starých norem, které nezohledňují moderní technologie a současné trendy stavebnictví na bázi trvale udržitelného rozvoje. Aktivity výrobců, zástupců vysokoškolského prostředí a mladých architektů však dávají naději, že i nás se vícepodlažní dřevostavby brzy prosadí. Zbývá jen "probudit" státní správu, která zatím na současné evropské trendy v oblasti legislativy a norem dostatečně pružně nereaguje.