Právní podmínky

Autorské právo
Copyright Fermacell GmbH. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafiky, zvukové nahrávky, obrázkové soubory a soubory s animacemi, tak jako jejich uspořádání podléhají autorskému právu a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmějí se kopírovat, měnit či používat na jiných webových stránkách k obchodním účelům či poskytovat jiným osobám. Některé internetové stránky společnosti Xella Baustoffe GmbH obsahují také obrázky, které podléhají autorským právám osob, které je poskytli.


Produkty
Po redakční uzávěrce jednotlivých stránek mohly být udány změny. Údaje na této webové stránce je třeba chápat jako přibližné. Změny a chyby jsou vyhrazeny. Obrázky mohou obsahovat také příslušenství, které nepatří k běžnému rozsahu dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněné technicky. Tato webová stránka může rovněž obsahovat typy a služby v rámci péče o zákazníky, které se v jednotlivých zemích nenabízí. Údaje o cenách a sériových vybaveních, o právních, zákonných a daňových předpisech a účincích platí pouze v některých zemích.


Ochranná známka
Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré známky uvedené na internetových stránkách společnosti Fermacell GmbH zákonem chráněné známky společnosti Fermacell GmbH nebo společnosti Fermacell GmbH.


Licenční práva
Společnost Fermacell GmbH by Vám chtěla nabídnout inovativní a informativní internetový program. Proto doufáme, že vás stejně jako nás potěší kreativní vzhled našich internetových stránek. Přesto Vás prosíme o porozumění, že společnost Fermacell GmbH musí ochraňovat svoje duševní vlastnictví, včetně patentů, obchodních značek a autorských práv, a tyto internetové stránky nemohou poskytnout licenční práva na duševní vlastnictví společnosti Fermacell GmbH.


Odpovědnost a záruka
Společnost Fermacell GmbH poskytuje informace bez jakéhokoliv výslovné nebo implicitní odpovědnosti a záruky. Vyloučeny jsou také veškeré mlčky dané záruky týkající se obchodní způsobilosti, vhodnosti pro určité záměry nebo neporušení zákonů a patentů. I když vycházíme z toho, že námi poskytnuté informace jsou vhodné, mohou i přes to obsahovat chyby či nepřesnosti, za které neručíme.


Ochrana dat
Společnost Xella se těší z vaši návštěvy na našich webových stránkách a vašeho zájmu o naši firmu a produkty. Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně a chceme, aby jste se cítili při návštěvě našich webových stránek dobře. Ochrana vaší soukromé sféry při zpracování osobních údajů je pro nás velice důležitým bodem, který při návštěvě našich webových stránek zohledňujeme. Osobní údaje, které získáme při návštěvě našich webových stránek, zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními, která jsou platná v zemi správy příslušné webové stránky. Webové stránky společnosti Fermacell GmbH mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných dodavatelů, na které se toto vyhlášení o ochraně údajů nevztahuje. I přes pečlivou kontrolu nepřebíráme zodpovědnost za obsahy externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek jsou zodpovědní výhradně jejich provozovatelé. Společnost Fermacell GmbH respektuje vaši soukromou a osobní sféru.


Sbírání a zpracování osobních údajů
Pokud navštívíte naše webové stránky, ukládá náš webový server standardním způsobem nejen jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, z které jste nás navštívili, webové stránky, které u nás navštívíte, ale i datum a trvání návštěvy. Společnost Xella používá Cookies, aby bylo možné sledovat preference návštěvníků a optimálně sestavit webové stránky. Cookies jsou malé soubory, které jsou dočasně uloženy na vašem harddisku. Informace obsažené v Cookies slouží k ulehčení navigace a umožňují vyšší uživatelskou přizpůsobivost webové stránky. Samozřejmě si můžete prohlédnout naše webové stránky i bez Cookies. Naše Cookies neobsahují žádné osobní informace, takže vaše soukromí je chráněné. Většina prohlížečů akceptuje Cookies automaticky. Zabránit uložení Cookies na vašem harddisku můžete pouze tím, že v nastavení prohlížeče zvolíte funkci *neakceptovat Cookies*. Postup tohoto kroku zjistíte z návodu výrobce Vašeho prohlížeče. Pokud nebudete akceptovat Cookies, bude pravděpodobně naše nabídka funkcí omezena. Z tohoto důvodu budou zaznamenány osobní údaje teprve tehdy, pokud nám je sami sdělíte, a to např. v rámci registrace, dotazníku, výpisu cen či realizace smlouvy.


Využívání a poskytování osobních údajů a účelová vazba
Xella využívá vaše osobní údaje k účelům technické administrativy webových stránek, na správu zákazníků, na ankety o produktech a na marketingové účely jen v potřebném rozsahu. Sběr resp. poskytování osobních údajů státním zařízením a úřadům se uskutečňuje pouze v rámci závazných národních předpisů. Naši pracovníci, agentury a dceřinné společnosti jsou vázáni mlčenlivostí a dodržováním kodexu chování.


Upozornění na ochranu dat stran Google Analytics
Tuto webovou stránku používá Google Analytics, služba provádějící analýzu webových stránek spadající pod Googe Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které se ukládají do paměti Vašeho počítače a které umožňují realizaci analýzy používání webové stránky Vaší firmou. Informace vytvořené prostřednictvím "Cookie" o Vašem používání webové stránky (včetně Vaší adresy IP) (IP = Internet Protocol, pozn. překladatele) se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se zálohují. Google použije tyto informace pro vyhodnocení využívání webové stránky Vaší firmou, pro zpracovávání zpráv o aktivitách na webové stránce určených pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a Internetu. Google bude tyto informace eventuálně postupovat také třetím osobám, předepisuje-li to zákon nebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto údaje z pověření společnosti Google. Google nebude v žádném případě spojovat Vaši adresu IP s jinými daty společnosti Google. Instalaci "Cookies" můžete zabránit patřičným nastavením svého softwaru pro prohlížení stránek; upozorňujeme Vás ovšem na skutečnost, že pak eventuálně nebudete moci celoplošně využívat veškerých funkcí této webové stránky. Používáním této webové stránky vyslovujete svůj souhlas se zpracováváním dat zjištěných o Vaší firmě společností Google, a sice výše popsaným způsobem a za účelem uvedeným výše.


Možnost volby
Chceme využít vašich údajů k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách a případně se vás na ně dotázat. Samozřejmě je účast na těchto akcích dobrovolná. Pokud s tím nebudete souhlasit, můžete nám kdykoliv oznámit poštou, abychom vaše údaje příslušným způsobem zablokovali.


Právo na informace
Na požádání vám společnost Xella obratem písemně sdělí - dle platného zákona - zda a jaké osobní údaje o vás máme zaznamenány. Pokud bychom měli i přes naši snahu o správnost údajů zaznamenány mylné informace, na vaši výzvu je opravíme.


Bezpečnost
Společnost Fermacell GmbH přijímá technické a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila vaše údaje proti náhodné či úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení či proti přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále vylepšují v souladu s technologickým pokrokem. Máte-li jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit. Jsme vám k dispozici i v případě žádostí o informace, připomínek či stížností.